Informacje

Czy wiesz że......

---  Polecamy polisy ubezpieczeniowe(majątkowe i życiowe) z cesją na BANK!

---  Ubezpieczając dom lub mieszkanie, ubezpieczasz się od szkód wyrządzonych osobom trzecim w kraju i za granicą, np.

1) użytkowanie lub posiadanie lokalu lub budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami lub budynkami gospodarczymi, a w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o klauzule dodatkowe - również domu letniskowego, kolejnego lokalu mieszkalnego określonego w polisie,

wraz z działką, na której położone są te budynki;

2) sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz innymi członkami rodziny, za których czyny Ubezpieczony oraz jego osoby bliskie ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa;

3) użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do majsterkowania;

4) posiadanie zwierząt domowych i sprawowanie nad nimi opieki;

5) posiadanie pasiek do 5 uli nieprzeznaczonych do celów handlowych;

6) rekreacyjne uprawianie sportu.

 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w granicach sumy gwarancyjnej, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

 

POLSKA

20.000,-    za 30,-

50.000,-   za 45,-

EUROPA

100.000,-  za 75,-

200.000,-  za 100,-